График на дейностите

В рамките на целодневната организация дейностите са разпределени в следните блокове:

Сутрешен:

– учебни часове ЗП и ЗИП – 08.05 – 13.00 ч.

Следобеден:  

– занимания в полуинтернатни групи –  

12.10/13.00  – 17.00 ч.

Организиран отдих и спорт –

По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение. Свободните занимания допринасят за установяване на емоционални контакти, избор на партньор, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения. 

Самоподготовка 

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като при нея не се изисква повторение на преподаването, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа. изисквания.

Изисквания по време на самоподготовката:

а/ ученикът прави преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

б/ ученето се осъществява  по едно и също време;

в/ ученикът степенуване по трудност чебните предмети, включени в самоподготовката;

г/ усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

д/ стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

е/ старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците,- се осигуряват консултации с учители /по отделните учебни предмети или от начални учители/. 

Дейности по интереси

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското мислене,, както и да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания. Преносът на знания на емпирично равнище говори за четене с разбиране, което е основа за овладяването на ключовите компетентности по Европейската референтна рамка.

%d блогъра харесват това: