“Образование за утрешния ден“

 2020-2021 г. – Групата продължава да работи успешно. По проекта са получени в училището Интерактивен дисплейтип  Vestel  и лаптопи – 4 броя, което обогатява възможностите за прилагане на интерактивни методи в учебния процес с изполване на IT.

В ОбУ «Ив. Вазов» – Дебнево за учебната 2019/2020 г.  е сформирана група по Занимания по интереси по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първото занятие на  Клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови- базови–  дигитални умения ще се проведе на 16 януари 2020г. В дейностите са включени 12 ученици от 3-ти и 4-ти клас, а ръководител на клуба е г-н Георгиев, ст. учител ООП с квалификация учител по Математика и информатика.

Учениците ще имат възможност в  общо 70 учебни  часа да усвоянт основни умения в областта на компютърната грамотност. Освен практическите занятия по обработка на текст и работа с програма Word и др. приложения в часовете ще бъде засегната и темата «Безопасен Интернет». Целта на заниманията е  разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието.

Реклама
%d блогъра харесват това: