Проект „Подкрепа за успех“

Учебната 2021-2022 г.

През учебната 2021-2022 г. училището за трета година работи по  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 2 групи за допълнително обучение:

  • Група по БЕЛ –  VII клас с ръководител Веселка  Денчева;
  • Математика – IV клас с ръководител Маргарита  Чавдарова ; .

Ученици, които имат затруднения в усвояване на учебното съдържание, са включени в тези групи и с тях следва да се проведат учебни часове за наваксване на пропуските по  предмети.

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Учебната 2020-2021 г.

През учебната 2020-2021 г. училището за трета година работи по  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проект „Подкрепа за успех“ отново са сформирани 4 групи за допълнително обучение:

  • Група по БЕЛ – II – IV клас с ръководител Теменужка Гърбовска;
  • Група по БЕЛ –  VII клас с ръководител Веселка  Денчева;
  • Математика – I  – III клас с ръководител Маргарита  Чавдарова ;
  • Математика – VII клас с ръководител Александър Георгиев .

Общо 17 ученици, които имат затруднения в усвояване на учебното съдържание, са включени в тези групи и с тях следва да се проведат по 70 учебни часа във всяка група за наваксване на пропуските по  предмети.

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Реклама
%d блогъра харесват това: