Всички публикации от vazovdebnevo

140 години училище в дебнево

26 юни 2021 – Основно училище „Иван Вазов“ празнува своя рожеден ден! Преди 140 години, през 1881 , заселниците в опожареното от бягащите турци през Освободителната война село като своя първа грижа имат създаването на училище, в което техните деца да усвояват знания за живота и света!

Докоснете се до миговете на празника тук !

Реклама

140 години училище в Дебнево!

26 юни 2021 година – Основно училище „Иван Вазов“ празнува своя рожден ден! Преди 140 години, през 1881, една от първите грижи на новите заселници в опожареното от турците през Освободителната война село, е да създадат училище – за да има къде децата им да усвояват знания за живота и света. Докоснете се до миговете на празника тук!

Дистанционно обучение

Ученици,

Информация за графика на занятията в рамките на дистанционното обучение – 04.01.2021/31.01.2021 – ще намерите на страницата със същото название /кликнете тук/.

Полезна информация за ученици и родители:

https://www.youtube.com/watch?v=XTtV2OPhlg4&t=1488s

Всички ученици – във виртуалните класни стаи! /кликнете тук/.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 2021 година училището е включено в Дейностите 1 и Дейност 2 на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ са предоставени 3 лаптопа за педагогически специалисти, 3 ученически лаптопи и 2 ученически таблета.

По Дейност 2 бяха сформирани 2 групи от общо 10 ученици, които имаха по 4 учебни часа занимания на тема: „Функционални възможности на платформата Microsoft Teams“ с цел успешното им включване в онлайн обучението.

Занимания по интереси: Клуб „АСТРОНОМИЯ“.

Клуб „АСТРОНОМИЯ“   – ръководител Надка Данкова

Клубът събира ученици със специалните интереси в областта на природните науки и чрез разнообразни форми спомага за разширяване кръгозора и обогатяване познанията на участниците. Повече информация за дейността на Клуб „Астрономия“ четете тук.