Дистанционно обучение

Ученици,

Информация за графика на занятията в рамките на дистанционното обучение – 04.01.2021/31.01.2021 – ще намерите на страницата със същото название /кликнете тук/.

Полезна информация за ученици и родители:

https://www.youtube.com/watch?v=XTtV2OPhlg4&t=1488s

Всички ученици – във виртуалните класни стаи! /кликнете тук/.

Реклама

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 2021 година училището е включено в Дейностите 1 и Дейност 2 на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ са предоставени 3 лаптопа за педагогически специалисти, 3 ученически лаптопи и 2 ученически таблета.

По Дейност 2 бяха сформирани 2 групи от общо 10 ученици, които имаха по 4 учебни часа занимания на тема: „Функционални възможности на платформата Microsoft Teams“ с цел успешното им включване в онлайн обучението.